การตัดส่ง | เป็นขั้นตอนที่เราจะส่งชุดการขายที่เราคีย์แล้วไปให้กับทางเจ้ามือ โปรแกรมหวยของเรามีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ครับ ง่ายๆไม่ยุ่งยาก

วิธีทำการตัดส่งให้เจ้ามือ
การตัดส่ง หรือตีเลขออกให้เจ้ามือ ท่านสามารถทำการส่งได้ 3 วิธีหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.การตัดส่ง โดยใช้กราฟ ให้ท่านเลือกที่หัวข้อ "กราฟ" ดังรูปที่ 1

.โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 1 (หัวข้อกราฟ)

 

1.2.ทำการเลือกเจ้ามือที่จะส่ง ดังรูปที่ 2

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 2 (เลือกเจ้ามือ)

 

1.3.ทำการเลือกประเภทเลขที่จะส่ง เมือเลือกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลของรายการขายปัจจุบันเป็นกราฟให้ท่านทราบ ดังรูปที่ 3

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 3 (ประเภทเลข)

 

1.4.เลือกประเภทการตัด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.4.1.ยอดมากกว่า หมายถึง ถ้าเลขตัวใดมียอดมากกว่าที่ท่านกำหนดให้ทำการส่งออกยอดที่มากกว่านั้น เช่น ท่านกำหนดยอดที่ 1000 บาท และเลือกที่ยอดมากกว่า แต่เลข 01 มียอดขาย 1200 บาท ระบบจะทำการตัดส่งออกที่ 200 บาท เป็นต้น ดูรูปที่ 4 ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 4 (ตัดส่งยอกมากกว่า)

 

1.4.2.ยอดน้อยกว่า หมายถึง ถ้าตัวเลขใดมียอดน้อยกว่าที่ท่านกำหนดให้ทำการส่งออกยอดที่น้อยกว่านั้นออก เช่น ท่านกำหนดยอดที่ 1000 บาท และเลือกที่ยอดน้อยกว่า เลข 01 มียอดขาย 1200 บาท ระบบจะทำการตัดส่งออกที่ 1000 บาท เป็นต้น ดูรูปที่ 5 ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 5 (ตัดส่งยอดน้อยกว่า)

 

1.5.ใส่จำนวนเงินที่กำหนด ในช่องจำนวนเงิน เมือใส่แล้วกด Enter กราฟจะแสดงเส้นสีแดงตรงราคาที่ท่านกำหนดในกราฟ เพื่อให้ท่านมองเห็นภาพว่าท่านทำการกำหนดจำนวนเงินในการตัดมากน้อยเพียงใด ดังรูปที่ 6 โดยท่านสามารถใช้ตัวช่วยในการกำหนดจำนวนเงินได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม "..." หลังช่องจำนวนเงิน โดยมี 3 วิธีให้ท่านกำหนดจำนวนเงินดังนี้

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 6 (กำหนดจำนวนเงิน)

 

1.5.1.กำหนดจำนวนเงินเอง ให้เลือกที่หัวข้อ กำหนดเอง และใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการกำหนด แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง ดังรูปที่ 7

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 7 (กำหนดเอง)

 

1.5.2.ค้นหา%ได้เสีย ให้ทำการเลือก ค้นหา % ได้เสีย และใส่ % ได้(ไม่เกิน 100%) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง ระบบจะทำการค้นหาจำนวนเงินให้อัจโนมัติ ดังรูปที่ 8

***หมายเหตุ*** หากไม่พบอัตรา % ที่ท่านกำหนดระบบจะไม่แสดงจำนวนเงินให้ท่านกำหนดใหม่

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 8 (ค้นหา % ได้เสีย)

 

1.5.3.ค้นหายอดจ่ายสูงสุด ในกรณีที่ท่านต้องการเองยอดจ่ายเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินในการตัดเลข ให้ท่านเลือก ค้นหายอดจ่ายสูงสุด และใส่จำนวนเงินที่ท่านจะจ่ายได้สูงสุดในประเภทเลขนั้นๆ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง ะบบจะทำการค้นหาจำนวนเงินให้อัจโนมัติ ดังรูปที่ 9

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 9 (ค้นหายอดจ่ายสูงสุด)

 

1.6.เมือท่านกำหนดจำนวนเงินได้แล้วระบบจะแสดงข้อมูลในกราฟให้ท่านทราบ และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ ดูรูปที่ 10 ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 10 (ข้อมูลการตัดส่ง)

 

1.6.1.ยอดตัด หมายถึง ยอดที่ท่านกำลังจะทำการตัดส่งในขณะนั้น

1.6.2.ยอดรอส่ง หมายถึง ยอดที่ถูกเก็บไว้ในตารางรอส่งแล้ว(ในกราฟจะแสดงเป็นสีส้ม)

1.6.3.ยอดขาย หมายถึง ยอดขายรวมทั้งหมดของเลขประเภทนั้นๆ

1.6.4.ส่งแล้ว หมายถึง ยอดที่ท่านได้ทำการส่งไปแล้ว(ในกราฟจะแสดงเป็นสีม่วง)

1.6.5.คงเหลือ หมายถึง ยอดที่ท่านเหลือเก็บไว้กับตัว(ในกราฟจะแสดงเป็นสีเขียว)

1.6.6.เลขยอดเกิน หมายถึง จำนวนตัวเลขที่มียอดคงเหลืออยู่กับท่านเกินกว่าที่ท่านกำหนดจำนวนเงิน

1.6.7.เลขยอดไม่ถึง หมายถึง จำนวนตัวเลขที่มียอดคงเหลืออยู่กับท่านน้อยว่าที่ท่านกำหนดจำนวนเงิน

1.6.8.เลขไม่มียอด หมายถึง จำนวนตัวเลขที่ไม่มียอดขายเลย

1.6.9.%ได้ ช่องแรกหมายถึง โอกาสที่ท่านจะได้ ช่องสองหมายถึง อัตราเปรียบเทียบ ได้/เสีย (เป็นบาท)

1.6.10.ยอดได้สูงสุด หมายถึง ท่านมีโอกาสได้รับกำไรสูงสุดที่เท่าไหร่

1.6.11.ยอดได้ต่ำสุด หมายถึง หากท่านได้กำไรน้อยที่สุดเท่ากับเท่าไหร่

1.6.12.%เสีย ช่องแรกหมายถึง โอกาสที่ท่านจะเสีย ช่องหมายถึง อัตราเปรียบเทียบ เสีย/ได้ (เป็นบาท)

1.6.13.ยอดเสียสูงสุด หมายถึง ท่านมีโอกาสขาดทุนสูงสุดที่เท่าไหร่

1.6.14.ยอดเสียต่ำสุด หมายถึง หากท่านเสียจะขาดทุนน้อยที่เท่ากับเท่าไหร่

 

1.7.เมือท่านทำการกำหนดจำนวนเงินละดูข้อมูลจนท่านพอใจแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกรอส่ง เพื่อเก็บข้อมููลการส่ง(เมือคลิ๊กแล้วยอดที่ท่านตีออกจะแสดงเป็นสีส้มในกราฟ) ดังรูปที่ 11

***หมายเหตุ*** การบันทึกรอส่งยังไม่ได้ทำการส่งข้อมูลออกจริง เปรียบเหมือนท่านนำสินค้ามาใส่ไว้ในตะกร้าสินค้าแต่ยังไม่ทำการชำระเงิน

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 11 (บันทึกรอส่ง)

 

1.8.เมื่อท่านทำการบันทึกรอส่งจนครบทุกประเภทเลขที่ท่านต้องการส่งแล้ว ให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ทำการส่ง เพื่อทำการส่งจริง ดังรูปที่ 12

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 12 (ทำการส่ง)

 

1.9.เมือท่านทำการส่งแล้ว ระบบจะแสดงรายงานการส่ง เพื่อให้ท่านทำการพิมพ์เพื่อส่งให้เจ้ามือต่อไป ดังรูปที่ 13

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 13 (รายงานการส่ง)

2.การส่งแบบกำหนดเอง หากท่านต้องการกำหนดจำนวนเงินที่จะส่งในแต่ละตัวเองให้ท่านเลือกที่หัวข้อ กำหนดเอง ดังรูปที่ 14

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 14 (ส่งแบบกำหนดเอง)

 

2.1.ทำการเลือกประเภทเลข ดังรูปที่ 15

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 15 (เลือกประเภทเลข)

 

2.2.ใส่ราคา เมื่อท่านเลือกประเภทเลขแล้วตารางจะแสดงข้อมูลของเลขประเภทนั้นๆ ให้ท่านทำการใส่ราคาที่ท่านต้องการส่งของเลขแต่ละตัวลงในตารางในช่องราคาส่ง ดังรูปที่ 16

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 16 (ใส่ราคาส่ง)

 

2.3.เมือท่านทำการกำหนดจำนวนเงินจนท่านพอใจแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกรอส่ง เพื่อเก็บข้อมููลการส่ง ดังรูปที่ 17

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 17 (บันทึกรอส่ง)

 

2.4.เมื่อท่านทำการบันทึกรอส่งจนครบทุกประเภทเลขที่ท่านต้องการส่งแล้ว ให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ทำการส่ง เพื่อทำการส่งจริง ดังรูปที่ 18

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 18 (ทำการส่ง)

 

2.5.เมือท่านทำการส่งแล้ว ระบบจะแสดงรายงานการส่ง เพื่อให้ท่านทำการพิมพ์เพื่อส่งให้เจ้ามือต่อไป ดังรูปที่ 19

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 19 (รายงานการส่ง)

 

3.การส่งแบบตามการขาย ใช้ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเก็บยอดขายลูกค้าบางราย ให้ท่านเลือกที่หัวข้อ ตามการขาย ดังรูปที่ 20

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 20 (ส่งแบบตามการขาย)

 

3.1.ทำการเลือกเจ้ามือ ดังรูปที่ 21

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 21 (เลือกเจ้ามือ)

 

3.2.เลือกรายชื่อลูกค้าที่ท่านต้องการจะตีออก ดังรูปที่ 22

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 22 (เลือกลูกขา)

 

3.3.เลือกเลขที่แผ่นของลูกขาที่ท่านเลือก ที่ท่านต้องการจะตีออก ระบบจะแสดงข้อมูลการขายในแผ่นนั้นๆในตาราง ดังรูปที่ 23

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 23 (เลือกแผ่น)

 

3.4.หากท่านไม่ต้องการจะส่งออกทั้งหมดให้ท่านทำการแก้ไขราคา ในช่องราคา ดังรูปที่ 24

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 24 (แก้ไขราคาส่ง)

 

3.5.เมือท่านทำการกำหนดจำนวนเงินจนท่านพอใจแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกรอส่ง เพื่อเก็บข้อมููลการส่ง ดังรูปที่ 25

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 25 (บันทึกรอส่ง)

 

3.6.เมื่อท่านทำการบันทึกรอส่งจนครบทุกหน้าที่ท่านต้องการส่งแล้ว ให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ทำการส่ง เพื่อทำการส่งจริง ดังรูปที่ 26

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 26 (ทำการส่ง)

 

3.7.เมือท่านทำการส่งแล้ว ระบบจะแสดงรายงานการส่ง เพื่อให้ท่านทำการพิมพ์เพื่อส่งให้เจ้ามือต่อไป ดังรูปที่ 27

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 27 (รายงานการส่ง)

4.ยกเลิกการส่ง หากท่านไม่พอใจในการส่งครั้งใด้ท่านสามารถทำการยกเลิกการส่งได้โดย

4.1.เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก จากตารางรายการส่ง ดังรูปที่ 28

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 28 (เลือกรายการส่ง)

 

4.2.คลิ๊กที่ปุ่ม ลบรายการส่ง และทำการยืนยันการลบ ระบบจะทำการลบรายการส่งโดยยอดที่ส่งในรายการนั้นจะกลับมาอยู่กับท่านเหมือนเดิม ดังรูปที่ 29

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 29 (ยืนยันการลบ)

5.พิมพ์รายการส่ง หากท่านมีความต้องการพิมพ์รายการส่งซ้ำ ท่านสามารถทำได้โดย

5.1.เลือกรายการที่ท่านต้องการพิมพ์ จากตารางรายการส่ง ดังรูปที่ 30

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 30 (เลือกรายการส่ง)

 

5.2.คลิ๊กที่ปุ่ม พิมพ์รายการส่ง ระบบจะแสดงรายงานการส่งเพื่อให้ท่านทำการพิมพ์ต่อไป ดังรูปที่ 31

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการตัดส่ง

รูปที่ 31 (พิมพ์รายการส่ง)

เสร็จสิ้นการส่ง ขอบคุณที่รับชม

 

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top