การทำรายการขาย | ในการลงข้อมูลขายนั้น โปรแกรมหวยของเรา ออกแบบให้สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุด ทำให้สามารถคีย์ข้อมูลได้เร็วและต่อเนื่อง ดีแค่ไหนลองเข้าไปชมวิธีการใช้กันครับ

วิธีการทำรายการขาย
เมื่อท่านจะเริ่มทำการลงข้อมูลการขาย ให้ท่านทำการเลือกลูกค้า และหมายเลขแผ่นก่อนทำการลงข้อมูล โดยหมายเลขแผ่นสามารถเพิ่มได้โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "+" หลังหลังตัวเลือกแผ่นที่ ดูรูปที่1ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 1 (เลือกลูกค้าและแผ่นที่)

 

1. ลงรายการขาย โหมดการลงรายการขายมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ โหมดบน,โหมดล่าง,โหมดโต๊ด,โหมดปัก(ใช้งานได้ใน Version Extra เท่านั้น) โดยท่านสามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยการกดคีย์ "/" ดูรูปที่2ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 2 (โหมดการคีย์เลข)

 

1.1 การลงรายการขายปกติ ในการคีย์เลขท่านสามารถใส่ข้อมูลได้เหมือนโพยจริง โดยใส่เลขในช่องแรก Enter แล้วใส่ราคาในช่องที่สอง Enter ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงในตาราง เช่น ลูกค้าซื้อเลข 12 ราคา 100*100 ให้ท่านคีย์ 12 Enter 100 + 100 Enter เป็นต้น ดูรูปที่3ประกอบ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 3 (การคีย์เลขปกติ)

 

1.2 การลงรายการขายราคาซ้ำ ในการลงรายการขายที่มีราคาซื้อเป็นราคาเดียวกันท่านสามารถทำได้โดยการใช้คีย์ "+" หรือ Enter 2 ครั้ง โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการคีย์ราคาใหม่อีกครั้ง เช่น ลูกค้าซื้อ 12 ราคา 100*100 และ 21 ราคา 100*100 ให้ท่านคัีย์ 12 Enter 100 + 100 Enter 21 + เป็นต้น ดูรูปที่4 และตารางการคีย์เลขราคาซ้ำ ประกอบ

รายการซื้อลูกค้า การคีย์เลข
12 100 * 100
12 Enter 100 + 100 Enter
21 100 * 100 21 +
56 100 * 100 56 +
65 100 * 100 65 +
ตารางการคีย์เลขราคาซ้ำ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 4 (การคีย์เลขราคาซ้ำ)

 

1.3 การคีย์เลขกลับ เลข3ประตู เลข6ประตู เลข19ประตู ท่านสามารถคีย์เลขที่กล่าวมาแล้วได้โดยการคีย์เพียงรอบเดียวโดยใช้เครื่องหมาย "-" ในการบันทึกแทน Enter เช่น ลูกค้าซื้อ 12 ราคา 100*100 และ 21 ราคา 100*100 ให้ท่านคีย์ 12 Enter 100 + 100 - เป็นต้น ดูรูปที่5 และตารางการคีย์เลขกลับ ประกอบ

รายการซื้อลูกค้า การคีย์เลข
12 100 * 100 12 Enter 100 + 100 -
21 100 * 100
585 100 585 Enter 100 -
558 100
855 100
123 100 123 Enter 100 -
132 100
213 100
231 100
312 100
321 100
ตารางการคีย์เลขกลับ

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 5 (การคีย์เลขกลับ)

 

1.4 การคีย์แบบรอบันทึก ในกรณีที่ท่านทำการขายผ่านโทรศัพท์ท่านไม่จำเป็นต้องจดอีกต่อไป ท่านสามารถทำการคีย์เลขโดยรอบันทึกไว้ก่อนได้ โดยใช้เครื่องหมาย . ในการคีย์ ดูรูปที่6 และตารางการคีย์แบบรอบันทึก

รายการซื้อลูกค้า การคีย์เลข
12 100 * 100 12 .
34 100 * 100 34 .
56 100 * 100 56 .
78 100 * 100 78 Enter 100 * 100 Enter
ตารางการคีย์แบบรอบันทึก

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 6 (รอบันทึก)

 

2. การแทรกข้อมูล ในการคีย์เลขหากท่านคีย์ข้ามข้อมูลบางตัวไปท่านสามารถทำการแทรกข้อมูลเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

2.1 เลือกตำแหน่ง ให้ท่านทำการเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการแทรกข้อมูลในตาราง ดังรูปที่7

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 7 (เลือกตำแหน่ง)

 

2.2 ใส่ข้อมูล ให้ท่านใส่ข้อมูลที่ท่านต้องการแทรกเหมือนการคีย์เลขปกติ ดังรูปที่8

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 8 (คีย์ข้อมูลแทรก)

 

2.3 แทรกข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "แทรก" ที่ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่9

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 9 (ปุ่มแทรก)

 

3. การแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ท่านทำการคีย์เลขหรือราคาผิดพลาดท่านสามารภทำการแก้ไขได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

3.1 เลือกรายการ ให้ท่านเลือกรายการที่ท่านต้องการแก้ไขในตาราง ดังรูปที่10

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 10 (เลือกรายการ)

 

3.2 ใส่ข้อมูล ให้ท่านใส่ข้อมูลที่ท่านต้องการแก้ไขเหมือนการคีย์เลขปกติ ดังรูปที่11

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 11 (คีย์ข้อมูลแก้ไข)

 

3.3 แก้ไขข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่่ม "แก้ไข" ที่ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่12

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 12 (ปุ่มแก้ไข)

 

4. การลบข้อมูล ในกรณีที่ท่านคีย์ผิดและต้องการทำการลบรายการขายออกท่านสามารถทำได้ โดยวิธีต่อไปนี้

4.1 เลือกรายการ ให้ท่านทำการเลือกรายการที่ท่านต้องการลบออกโดยสามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ดังรูปที่13

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 13 (เลือกรายการ)

 

4.2 ลบข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ลบ" ที่ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่14

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 14 (ปุ่มลบ)

 

5. การย้ายข้อมูล ในกรณีที่ท่านทำการคีย์ข้อมูลผิดแผ่นท่านสามารถทำการย้ายข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการลบและคีย์ใหม่ โดยวิธีดังต่อไปนี้

5.1 เลือกรายการ ให้ท่านทำการเลือกรายการที่ท่านต้องการย้ายข้อมูลโดยสามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ดังรูปที่15

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 15 (เลือกรายการ)

 

5.2 ทำการย้ายข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ย้ายข้อมูล" ดังรูปที่16 ระบบจะแสดงหน้าต่าง ย้ายข้อมูลรายการขาย ดังรูปที่17

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 16 (ปุ่มย้ายข้อมูล)

 

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 17 (หน้าต่างย้ายข้อมูลรายการขาย)

 

5.3 เลือกแผ่น ให้ท่านทำการเลือกแผ่นที่ท่านต้องการจะย้่ายข้อมูลไป ดังรูปที่18

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 18 (เลือกแผ่น)

 

5.4 ยืนยันการย้ายข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ทำรายการย้าย" ดังรูปที่19

 Sell 19

รูปที่ 19 (ปุ่มทำรายการย้าย)

 

6.พิมพ์รายการขาย ในกรณีที่ท่านต้องการพิมพ์รายการขายแต่ละแผ่นเก็บเอาไว้ท่านสามารถทำได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

6.1 สั่งพิมพ์ โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่20

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 20 (ปุ่มพิมพ์)

 

6.2 แสดงตัวอย่าง ระบบจะทำการแสดงตัวอย่างรายงานก่อนทำการพิมพ์เพื่อให้ท่านตรวจสอบก่อนพิมพ์ ดังรูปที่21

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 21 (แสดงตัวอย่างรายงาน)

 

6.3 ทำการพิมพ์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยคลิ๊กที่ปุ่มพิมพ์ ดังรูปที่22

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 22 (ปุ่มพิมพ์)

 

7. เปิดปิดเสียง ระบบการคีย์เลขของโปรแกรม Numeral Expert มีระบบเสียงพูดเพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคีย์ให้ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้นได้ โดยท่านสามารถเปิดหรือปิดระบบนี้ได้โดยคลิ๊กที่ปุ่มรูปลำโพง ดังรูปที่23

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 23 (ปุ่มเปิดปิดเสียง)

 

8. การค้นหารายการขาย ในกรณีท่านต้องการหาเลขในรายการขายบางตัวท่านสามารถทำการค้นหาได้โดย ใส่เลขที่ท่านต้องการค้นหาลงในช่องเลขและ คลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" ตารางจะทำการเลือนตำแหน่งไปยังเลขที่ท่านทำการค้นหา โดยหากคลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" อีกครั้งก็จะเลือนตำแหน่งไปยังตัวต่อไป ดังรูปที่24

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 24 (ค้นหารายการขาย)

 

9. การแสดงปริมาณการขายปัจจุบัน เมื่อท่านทำการคีย์รายการเพิ่มระบบจะทำการรวมยอดทั้งหมด ของแผ่นที่ท่านกำลัง ของลูกค้าที่ท่านกำลังคีย และรวมของลูกค้าทั้งหมดที่มี แสดงให้ท่านทราบอย่างละเอียดที่แถบด้านขวาของหน้าจอ ดังรูปที่25

 โปรแกรมหวย - คู่มือการใช้งาน การทำรายการขาย

รูปที่ 25 (การแสดงการรวมยอด)

 

เสร็จสิ้นการทำรายการขาย ขอบคุณที่รับชม กลับไปที่ คู่มือการใช้งานโปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมคัดหวย ใช้งานง่าย รวดเร็วแม่นยำ ทันต่อเวลาที่จำกัด

Create By BMSProject

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top