วิธีการลงทะเบียน โปรแกรมหวย Numeral Expert Server เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

วิธีการลงทะเบียนสินค้าเพื่อเริ่มการใช้งาน


1. เมื่อท่านทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว และทำการเข้าใช้งานโปรแกรมเป็นครั้งแรก ระบบจะทำการสร้างข้อมูลเบื้องต้นดังรูป (ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาซักครู่เมื่อดับเบิลคล๊กที่ Icon กรุณารอสักครู่เพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอการสร้างข้อมูลเบื้องต้น)

การสร้างข้อมูลเบื้องต้น

how to register numexserver 01

รูปที่ 1 (หน้าต่างแสดงการสร้างข้อมูลเบื้องต้น)

 

2. เมื่อทำรายการสร้างข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "ต่อไป" เพื่อทำการลงทะเบียนต่อไป ซึ่งระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป

เลือกวิธีการลงทะเบียน

how to register numexserver 02

รูปที่ 2 (หน้าต่างเลือกวิธีการลงทะเบียน)

 

3. ท่านสามารถเลือกวิธีการลงทะเบียนได้ 2 วิธีดังนี้

3.1. ลงทะเบียน Online ในกรณีที่เครื่องท่านได้ทำการต่อ Internet ไว้อยู่แล้วแนะนำให้ท่านเลือกวิธีนี้โดยคลิ๊กเลือกที่หัวข้อ "ลงทะเบียน Online" แล้วทำการคลิ๊กปุ่มถัดไปดังรูป

เลือกการลงทะเบียนOnline

how to register numexserver 03

รูปที่ 3 (เลือกการลงทะเบียน Online)

 

เมื่อทำการเลือกการลงเบียนแบบ Online แล้วระบบจะแสดงหน้าต่างการลงทะเบียนดังรูป ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อทำการลงทะเบียน แล้วรอสักครู่

ลงทะเบียน Online

how to register numexserver 04

รูปที่ 4 (หน้าต่างแสดงการลงทะเบียน Online)

 

เมื่อระบบทำการลงเบียนเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าต่างแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสิ้น และระบบจะเริ่มการทำงานใหม่ ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม OK ถือเป็นการเสร็จสิ่้นการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ

how to register numexserver 05

รูปที่ 5 (ลงทะเบียนเสร็จสิ้น)

 

เมื่อระบบทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นและเริ่มการทำงานใหม่แล้ว ท่านจะเข้าสู่หน้าต่าง Log In โดยท่านสามารถเข้าโปรแกรมเริ่มต้นได้โดยใส่ Username และ Password ดังนี้

USERNAME : numex

PASSWORD : 123

โดยท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยน Username และ Password ได้ในภายหลัง

Login

how to register numexserver 06

รูปที่ 6 (หน้าต่าง Log In)

 

***หมายเหตุ การเปลี่ยน Username และ Password กรุณาทำการจดบันทึกเอาไว้เพื่อป้องกันการลืม หากลืมจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้

3.2 การลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ กรณีเครื่องท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยทำการเลือกที่่หัวข้อ "ลงทะเบียนทางโทรศํพท์" แล้วคลิ๊กที่ปุ่มถัดไปดังรูป

เลือกการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์

how to register numexserver 07

รูปที่ 7 (เลือกการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์)

 

เมื่อทำการเลือกการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์แล้ว ระบบจะแสดง รหัสลงทะเบียน ดังรูป โดยให้ท่านทำการคัดลอกรหัสลงทะเบียนเพื่อนำไปทำการลงทะเบียนที่หน้าเว็ปไซด์จากเครื่องอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้

(*** หมายเหตุ *** ไม่ควรทำการจดรหัสลงทะเบียนด้วยมือเนื่องจากหากรหัสผิดพลาดจะไม่สามารถทำการลงทะเบียนซ้ำได้)

รหัสลงทะเบียน

how to register numexserver 08

รูปที่ 8 (หน้าต่างแสดงรหัสลงทะเบียนสินค้า)

 

เมื่อได้รหัสลงทะเบียนแล้วเข้าไปที่เมนูลงทะเบียน นำรหัสที่ได้ใส่ลงในช่อง รหัสลงทะเบียน แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ลงทะเบียน

เว็ปลงทะเบียน

how to register numexserver 09

รูปที่ 9 (เว็ปไซด์สำหรับลงทะเบียน)

 

หากรหัสถูกต้องท่านจะได้รับ รหัสปลดล็อคเพื่อนำมาทำการลงทะเบียนในเครื่องท่าน

รับรหัสลงทะเบียน

how to register numexserver 10

รูปที่ 10 (รับรหัสลงทะเบียน)

 

เมื่อท่านได้รับรหัสปลดล็อคมาแล้วให้ท่านนำรหัสปลดล็อคมาใส่ในหน้าต่างลงทะเบียนที่เครื่องของท่าน ดังรูป แล้วคลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียน

ทำการลงทะเบียน

how to register numexserver 11

รูปที่ 11 (ทำการลงทะบียน)

 

เมื่อระบบทำการลงเบียนเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าต่างแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสิ้น และระบบจะเริ่มการทำงานใหม่ ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม OK ถือเป็นการเสร็จสิ่้นการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ

how to register numexserver 12

รูปที่ 12 (ลงทะเบียนเสร็จสิ้น)

 

เมื่อระบบทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นและเริ่มการทำงานใหม่แล้ว ท่านจะเข้าสู่หน้าต่าง Log In โดยท่านสามารถเข้าโปรแกรมเริ่มต้นได้โดยใส่ Username และ Password ดังนี้

USERNAME : numex

PASSWORD : 123

โดยท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยน Username และ Password ได้ในภายหลัง

Login

how to register numexserver 13

รูปที่ 13 (หน้าต่าง Log In)

 

***หมายเหตุ การเปลี่ยน Username และ Password กรุณาทำการจดบันทึกเอาไว้หากเพื่อป้องกันการลืม หากลืมจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้

 

4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

 

โปรแกรมหวย อันดับหนึ่งของไทย
Go to top